Otváracia konferencia

 

Otváracia konferencia 
      „ Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“

                      Dňa 20.08.2021 sa  konala otváracia konferencia projektu „Obnovy a revitalizácie historického parku v Lednických Rovniach“ ktorý bol podporený z grantov EHP a Nórska, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu PODNIKANIE V OBLASTI KULTÚRY, KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A KULTÚRNEJ SPOLUPRÁCE.

                        V rámci programu vystúpili vzácni hostia Jeho excelencia, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva pán Terje Theodora Nervika, zástupca ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pani Mgr. Natália Ďurková (prostredníctvom video príhovoru), za KPÚ Trenčín pani JUDr. Ing. Miroslava Šichtová a Mgr. Mária Ružôňová, za slovenského partnera projektu RONA a.s. Ing. Dušan Hajdík, primátorka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková, starosta obce Beluša pán Ján Prekop a starosta obce Dolná Breznica Ing. Lukáš Pekara. V rámci programu po úvodných príhovoroch a prezentáciách sa pozvaní hostia zúčastnili na krátkej moderovanej prehliadke historického parku. Po absolvovaní prehliadky prebehlo malé občerstvenie v priestoroch múzea a galérie. Následne bola pripravená prehliadka reprezentačných priestorov spol. RONA a.s. so vzorkovňu výrobkov v kaštieli.

 

Záznam z otváracej konferencie:

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".