Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok (Aktivita č.1)

Stručný popis:

Predmetom tejto aktivity je rekonštrukcia kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR – historický park v Lednických Rovniach, ktorý bol vybudovaný podľa anglického vzoru koncom 18. storočia a nachádza sa pri kaštieli v Lednických Rovniach. Park s rozlohou 15,6 ha sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce. Park v Lednických Rovniach bol budovaný ako prírodne krajinársky park. Je jedným z najlepšie zachovaných parkov na Slovensku a pre svoje nespochybniteľné hodnoty bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

V parku bude inštalovaná exteriérová expozícia sklárskych výtvarných diel, ktoré budú vytvorené v rámci Medzinárodného sklárskeho sympózia RONA 2022 (viď aktivita č.3) prostredníctvom troch nórskych umelcov, pričom významná nórska umelkyňa Æsa Björk (Nórsko / Island) vytvorí veľkorozmerné umelecké sklárske dielo v hypodrome (bývalá jazdecká lúka) a dvaja nórsky umelci vytvoria menšie sklárske diela, ktoré budú umiestnené taktiež v parku v súlade s celkovým konceptom obnovy parku.

Predmetná spolupráca s  S12 Galleri og Verksted je obsiahnutá v dokumente ,,Vyhlásenie o partnerstve“ zo dňa 23.11.2019, ktorý bol podpísaný v rámci iniciatívy s názvom : ,,Partnerstvo pre projekt : Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“, číslo: CLTBF01-12 v rámci programu : Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Táto Iniciatíva bola podporená z Bilaterálneho Fondu programu.

Predmetná spolupráca s RONA, a.s. je obsiahnutá v dokumente „Vyhlásenie o partnerstve“ zo dňa 27.11.2019.

 

Obnova parku bude riešená s ohľadom na zabezpečenie bezbariérovosti a prvkov tak aby bol prístupný pre hendikepovaných.

Počas rekonštrukčných prác bude v parku obnovená a  zrekonštruovaná  cestná sieť chodníkov, hypodrom (pôvodná jazdecká lúka) – prezentačný priestor pre umeleckých partnerov projektu, výrub drevín, výsadby nových stromov, osadený nový mobiliár a vytvorené nové odpočívadlá.

Návrh cestnej siete vychádza  z predpokladanej prevádzky po rekonštrukcii parku.  Základnú sieť budú tvoriť chodníky budované metódou mechanického spevnenia kameniva (minerálneho betónu) a to v dvoch šírkach – 3m (komunikácia vhodná aj pre mechanizáciu) a 2m určená pre peších. Chodníky od okolitého terénu budú oddelené oceľovou pásovinou. Tieto cesty budú nadväzovať na 4 hlavné vstupy do parku. Prvý okruh bude umožňovať technickú obsluhu hypodromu v ktorom budú umiestnené exteriérové sklárske umelecké diela. Druhý pojazdný (obslužný) chodník  spája vstup od  základnej školy s východom do ul. Medovej.  Trasy kopírujú približne dnešné cesty, ktorých je časť asfaltová. Tento povrch s rozlohou 700 m2 bude pred pokládkou nového chodníka asanovaný. Sieť chodníkov je doplnená o pochôdzne a obslužné štrkové trávniky bez obrubníkov opäť v dvoch šírkach 3 a 2m. Uvedeným spôsobom bude upravená plocha okolo jednej z dominánt parku mauzólea Jozefa Schreibera (zakladateľa sklární) a plochy pod parkovými lavičkami (mobiliárom) a odpočívadlami. V dolnej, lužnej – aluviálnej časti parku, ktorej terén je značne podmáčaný je navrhnutý chodník drevený roštový v šírke 1,2m, ktorý bude uložený na vrstve kameniva. Chodník bude ukončený pri lávke cez rieku Lednica smerom k areálu Hunty Fish. Chodník – ovál kolo hypodromu bude z bielej štiepky, ktorá je z tvrdých drevín zbavených kôry. Materiál je pružný a príjemný pre chôdzu a beh. Jeho umiestnenie bude 10cm nad jestvujúcim terénom a od okolitej plochy oddelený dreveným obrubníkom. Vo vnútornej časti hypodrumu budú odstránené nevyhovujúce dreviny, terén bude doplnený zeminou a zrovnaný do  výšky štiepkového chodníka. Po vnútornej časti hypodromu budú nanovo vysadené dreviny a následne na to bude založený trávnik – výsevom vhodnej trávnatej zmesi. Popri cestnej sieti budú vybudované odpočívadlá (miesta so zoskupením  viacerých lavičiek a smet. košov) a  osadené  samostatné parkové lavičky, smetné koše (mobiliár). Terénne a výkopové práce budú vykonávané pod odborným dohľadom KPÚ Trenčín a v prípade archeologického nálezu bude musieť byť vykonaný záchranný archeologický výskum. 

V rámci revitalizácie parku v ktorom sa nachádza 2343 ks drevín bude v prvej etape odstránených - vyrúbaných 165 ks stromov, ktoré v rámci spracovanej inventarizácie boli vyhodnotené ako dreviny s nízkou sadovníckou hodnotou – nevyhovujúce, silno poškodené, choré, napadnuté škodcami, odumierajúce, alebo úplne odumreté, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov a ktoré svojou existenciou výrazne poškodzujú kvalitu cennejších exemplárov drevín. Ide o takzvaný akútny a naliehavý zásah. Následne po odstránení týchto drevín dôjde ku výsadbe nových 220 ks stromov, ktoré doplnia chýbajúcu vekovú kategóriu drevín a vhodne doplnia kompozíciu parku, čím do značnej miery predĺžia životnosť stromových (kostrových) porastov celého parku. Výber taxónov je orientovaný predovšetkým na domáce druhy v menšej miere na exotické (cudzokrajné) kultivary, ktoré majú za úlohu jednotlivé miesta v parku spestriť a zatraktívniť.

V rámci projektu bude tiež vytvorený priestor aj pre zapojenie miestnych remeselníkov do jeho fyzickej realizácie – jedna zo vstupných brán do parku bude vytvorená miestnym remeselníkom.

 
V rámci parku bude inštalovaný Informačný systém v rámci parku s QR kódmi:

Informačný systém, vytvorený prostredníctvom QR kódov sa bude radiť k moderným riešeniam v oblasti informovanosti návštevníkov parku. Návštevníci sa vďaka nemu dozvedia aj bez sprievodcu rôzne zaujímavosti o parku, histórií a jeho architektúre.

QR kódy budú umiestnené na nálepkách na architektonických objektoch či informačných tabuliach. QR kód stačí nasnímať mobilným telefónom s pripojením na internet a za okamih si návštevník môže pustiť krátke informačné video, pozrieť si fotky, prečítať stručný textový výklad alebo vypočuť hlasovú nahrávku. Informácie budú poskytované v slovenskom a v anglickom jazyku.

Vďaka QR kódom sa stane prehliadka parku atraktívnejšou a zaujímavejšou nielen pre turistov, ale aj pre samotných občanov obce Lednické Rovne, ktorí sa na prechádzke môžu dozvedieť rôzne informácie o tomto mieste.

 

V rámci tejto aktivity bude v parku zamestnaný jeden pracovník na trvalý pracovný pomer, ktorý bude zabezpečovať údržbu zelene v historickom parku. Tento pracovník bude zamestnaný žiadateľom aj po ukončení realizácie projektu.

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".