OBNOVA SOCHY RYTIERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianske združenie Park Lednické Rovne

V mesiacoch február/marec 2023 sa po dlhých úvahách zrodila idea obnovy plastiky rytiera na epitafnej doske na múre oplotenia historického parku v Lednických Rovniach. Za zrodom tejto myšlienky stálo Občianske združenie Historický park Lednické Rovne a občianska iniciatíva na čele s pánom Ing. Jozefom Prekopom. Plastika rytiera sa nachádzala v havarijnom stave a bol potrebný reštaurátorský zásah. Po stretnutiach s odbornou verejnosťou, padla voľba na spoločnosť MALBAL v zastúpení pánom Jánom Balajom, ktorý má s reštaurovaním dlhoročné skúsenosti. Po konzultácií o technológií opravy a o približne odhadovanej cene bol zriadení transparentný účet "Bežný účet pre neziskový sektor / Park Lednické Rovne" s nasledovným číslom: IBAN: SK9109000000005200636196

 

Výzva na verejnú zbierku bola publikovaná všetkými dostupnými prostriedkami a na transparentný účet začali prichádzať príspevky od občanov a nadšencov.

 

Po vyzbieraní požadovanej sumy, dňa 05.apríla 2023 zaslalo Občianske združenie Park Lednické Rovne spoločnosti MALBAL objednávku.

 

Obnova plastiky začala jej viacnásobným čistením. Následne pán Balaj vyrobil nad rytierom nadstrešenie, ktoré chránilo sochu počas rekonštrukčných prác. Všetky vypadané a zdegradované časti kameňa boli vyplnené a bol domodelovaný aj rytiersky meč, ktorý na doske už skoro nebolo ani vidieť. Obnovili a zvýraznili sa kontúry písma po obvode sochy. Následne bol kameň chemicky impregnovaný a zastabilizovaný viacerými nátermi. Na záver sa v spodnej časti plastiky vymurovala pieskovcová dlažba. Bolo očistené aj okolité murivo a opravená rímsa nad rytierom. Pracovníci obce, ako aj niektorí občania, pomohli s čistením okolia rytiera a spoločnosť Ledrov odstránila zničené pletivo starého plota. Spoločnost TP - Elektrospoj s.r.o. zrealizovala osvetlenie sochy rytiera, čím sa presvetlil a zatraktívnil tento priestor aj vo večerných a nočných hodinách.

 

V mesiaci júl 2023 bolo dielo dokončené a odovzdané obci. Spoločnosti MALBAL vystavila za rekonštrukčné práce faktúru vo výške 2.320,- €, ktorá bola dňa 31.07.2023 uhradená.

 

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným za celkovú podporu a pomoc pri rekonštrukcií, či už vo forme finančnej, materiálnej alebo aj manuálnej pracovnej.

 

                                                                                                                                                                                      Mgr. Martin Mišík (Historický park Lednické Rovne o.z.)

 

Zopár slov od občianskej iniciatívy:

Srdečne a úprimne ďakujem všetkým , ktorí dobrovoľne finančne a materiálne podporili zreštaurovanie epitafnej dosky Rytiera Tomáša v obci Lednické Rovne .

 

Preložený zachovalý latinský text na epitafnej doske:

TU LELEŽÍ SPOČINUTÝ V KRISTU TOMÁŠ ....WSKI ZO ZBOROWA

SPIŠSKÝ....KTORÝ BOL NESKOR NAJPREDNEJŠÍM....SVATEJ 

UHORSKEJ KORUNY....ZOMREL 2. januára 1660.

ANEŽKA ? ZNEGSEG, KTORÚ BOH....

 

Doska bola po prvý krát objavená pravdepodobne v roku 1972. Je zobrazená na fotografii opretá o strom v miestnom parku Lednické Rovne /archív OU Lednické Rovne /. Jej pôvodné umiestnenie sa mi nepodarilo z histórie dohľadať. Mohla ozdobovať niektorú stenu starého kostola sv. Michala Archanjela, ktorý nechala vystaviť Zuzana Lórantffy v roku 1640 , v tom čase aj jedna z majiteliek Lednického panstva tč. obec Lednica.

 

Tomáš sa mohol narodiť asi v roku 1600 v Zborowe, vtedy sa Zborov písal s koncovým písmenom "w" , čo je potvrdené aj na epitafnej doske Tomáša. Bol s určitosťou Poliak a mohol byť synom správcu , alebo kapitána hradu a panstva v Zborove. Do roku 1601 vlastnil hrad Zborov Ján z OSTROGU , ktorý bol najbohatším magnátom Poľska . V tomto roku aj predal hrad v Zborove Žigmundovi Rákoczimu. Rytier Tomáš patril k feudálnej vrstve a bol rímskokatolík / nápis na doske....najprednejším....svätej uhorskej koruny/.

 

V tomto kontexte s patričnou pozornosťou vnímam aj nasledovné súvislosti. Lednické panstvo prešlo v roku 1602 aj na rodinu Lórantffyovcov. Zuzana Lórantffy sa v roku 1616 vydala za Juraja Rákocziho / syna Žigmunda Rékocziho majiteľa hradu v Zborove /. Rytier Tomáš bol pravdepodobne ako vojak vyslaný zo Zborova na hrad v Lednickom panstve , ktoré potrebovalo neustálu vojenskú ochranu. Po boku Juraja Rákocziho , ktorý bol známy výbojnosťou sa z vojaka Tomáša za zásluhy v boji a ochrane Rákocziho panstva stal popredný feudál strednej vrstvy . Zomrel 2. januára 1660 na hrade v Lednici kde bol aj možno pochovaný.

 

Zuzana Lórantffy , majiteľka hradu a Lednického panstva bola veľmi nábožná osoba a z úcty za chrabrosť a oddanosť Rytiera Tomáša pri obrane hradu a panstva mu po smrti dala vysekať do pieskovca epitafnú /posmrtnú/ dosku . Túto dosku mohla po čase dať previesť a umiestniť na vnútornú stenu starého kostola v parku Lednické Rovne, /ktorý dala postaviť v roku 1640/ ,  čo bolo v tom čase zvykom , prípadne ju dala umiestniť do vonkajšieho priestoru kostola .

 

V nekonečnom prúde času sa epitafná doska Rytiera Tomáša "objavila" v parku Lednické Rovne . Z ústnych informácii občanov Lednických Rovní som sa dozvedel , že našťastie bola v roku 1972 prenesená z parku z iniciatívy miestneho občana do požiarnej zbrojnice v obci. Po čase v roku 1985 bola bez zjavného historického zámeru /iba ako nevýrazná socha rytiera/ zamurovaná do oporného kamenného múru miestneho parku na pravej strane brehu rieky Lednica pri cestnom moste v našej obci.

 

TU zatiaľ končí  o b d i v u h o d n á  púť Rytiera Tomáša históriou od roku 1660 po dnešok a jeho  n e ú n a v n ý boj o zachovanie si svojej slávnej a hrdej identity ! V tomto čase roku Pána 2023 Rytier Tomáš znova "OŽIL " pre potešenie , zamyslenie a krásu občanom obce Lednické Rovne a milovníkom histórie .

     " NA VAŠU CHVÁĽU , VRÁTILI STE MI ČESŤ A SLÁVU ! "

        Ďakujem .

        Rytier Tomáš .

 

/ Uvedené informácie okrem rokov a mien sú výsledkom mojich úvah,  osobného skúmania a podania.  Prosím ,aby boli aj takto vnímané ./

 

                                                                                                                                                           Ing. PREKOP Jozef   (občianska iniciatíva - Lednické Rovne)

 

      

Fotografie z rekonštrukcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam zverejnených dokumentov v procese rekonštrukcie plastiky rytiera:

 

Objednávka rekonštrukčných prác - spol. MALBAL     Faktúra rekonštrukčných prác - spol. MALBAL                       Súpis rekonštrukčných prác - spol. MALBAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúra - likvidácia starého oplotenia - spol. Ledrov spol. s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpisy z transparentného účtu.