Obnova sklárskeho múzea a galérie (Aktivita č.2)

Stručný popis:

Táto aktivita je zameraná na renováciu sklárskeho múzea s galériou sklárskeho umenia v Lednických Rovniach a to prostredníctvom menších drobných stavebných úprav tak, aby bol objekt bezbariérový a mohli si v ňom návštevníci zakúpiť rôzne balíky poskytovaných služieb a drobných sklárskych výrobkov. Taktiež bude obstarané nové zariadenie a vybavenie múzea a galérie v podobe nových výstavných regálov a prvkov nábytku, ktoré budú slúžiť na vystavenie exponátov v múzeu a umeleckých diel v galérii. V prílohe č. 4 tejto žiadosti sa nachádza navrhovaná vizualizácia interiéru múzea a galérie.

Slovenské sklárske múzeum (SSM) bolo zriadené v roku 1988. Jeho expozícia sa nachádza v priľahlom objekte renovovaného kaštieľa z konca 16. storočia (bývalé sídlo Schreiberovcov, pôvodných majiteľov sklárne), pri historickom parku ktorého renovácia je predmetom predkladaného projektu.

Stála expozícia skla podáva obraz o dejinách vývoja slovenského skla od jeho najstarších dokumentovateľných čias až po súčasnosť. Súčasná sklárska výroba je dokumentovaná výrobkami jestvujúcich slovenských sklární. Špeciálnu časť expozície tvoria pracovné nástroje a pomôcky sklárov a mapa historických sklární.

V rámci budovy je zriadená aj galéria, kde sú vystavované umelecké sklárske diela.

V súčasnosti funguje múzeum a galéria v obmedzenom režime. Nie je to denná prevádzka, len na objednávky.

Majiteľom kaštieľa ako aj sklárskeho múzea a galérie je partner projektu – spoločnosť RONA, a.s.

 

V rámci tejto aktivity budeme pre návštevníkov múzea, ale aj iných záujemcov realizovať exkurzie do sklárskej výroby v závode RONA, a.s. Realizácia exkurzií bude prebiehať po skupinách, pričom minimálne množstvo návštevníkov v jednej skupine bude 5 a maximálne 15 (pri študentoch minimálne 10).

Spoločnosť RONA, a.s. prispeje k realizácii projektu sprístupnením múzea sklárskeho umenia a histórie pre širokú verejnosť a návštevníkov parku a následnou realizáciou výstav sklárskeho umenia, pričom zabezpečí jeho prevádzku prostredníctvom stáleho zamestnanca, ktorý bude k dispozícii aj po skončení realizácie projektu.

Predmetná spolupráca s RONA, a.s. je obsiahnutá v dokumente „Vyhlásenie o partnerstve“ zo dňa 27.11.2019.

 

V rámci tejto aktivity zrealizuje Obec Lednické Rovne v spolupráci S12 Galleri og Verksted otváraciu výstavu diel nórskych umelcov v rámci galérie, ktorá je súčasťou Slovenského sklárskeho múzea a ktoré bude sprístupnené po realizácii projektu širokej verejnosti. Termín realizácie tejto výstavy je 07 – 09/2021.

Predmetná spolupráca je obsiahnutá v dokumente „Vyhlásenie o partnerstve“ zo dňa 23.11.2019, ktorý bol podpísaný v rámci iniciatívy s názvom: „Partnerstvo pre projekt : Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“, číslo: CLTBF01-12 v rámci programu : Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Táto Iniciatíva bola podporená z Bilaterálneho Fondu programu.

 

Realizácia aktivity 2 prispeje k naplneniu týchto ukazovateľov:

  • Ročný počet návštevníkov podporených kultúrnych pamiatok, múzeí a kultúrnych aktivít
  • Ročné príjmy generované obnovenými kultúrnymi pamiatkami (v €)
  • Počet vytvorených pracovných miest (rozdelené podľa pohlavia a veku)
  • Počet vytvorených a realizovaných podnikateľských stratégií.
  • Počet Partnerských dohôd uzavretých medzi vlastníkmi kultúrnych pamiatok a inými aktérmi.
  • Počet projektov, ktoré boli konzultované s miestnou komunitou.
  • Počet bilaterálnych aktivít zameraných na menšiny
  • Počet zrealizovaných spoločných kultúrnych
  • Počet projektov zahrnujúcich spoluprácu s donorským partnerom projektu (rozdelené podľa prispievateľského štátu).
  • Počet vzdelávacích inštitúcií zapojených do projektu

 

Časový harmonogram realizácie aktivity: 09/2020 – 12/2023

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:

Žiadateľ Obec Lednické Rovne ako majiteľ a správca parku ktorý sa v blízkosti múzea nachádza

Partner 1 (RONA, a.s.) ako majiteľ múzea a galérie a Partner 2 (S12 Galleri og Verksted) prostredníctvom účasti na otváracej výstave diel nórskych umelcov v rámci galérie, ktorá je súčasťou Slovenského sklárskeho múzea a ktoré bude sprístupnené po realizácii projektu širokej verejnosti.

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".