Realizácia kultúrnych akcií (Aktivita č.4)

Stručný popis:

Táto aktivita je zameraná na realizáciu umeleckých a kultúrnych podujatí realizovaných v obnovenom historickom parku ako aj v priestoroch sklárskeho múzea a galérie. Podujatia budú zamerané na podporu aktivácie generovania príjmov objektov kultúrneho dedičstva prostredníctvom ich opätovného využitia. Tieto aktivity budú určené pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, umelcov, žiakov MŠ a ZŠ, študentov sklárskeho odboru, menšiny (napr. rómske komunity), hendikepované osoby. Súčasťou realizácie týchto aktivít budú drevené stánky, ktoré budú môcť byť osadené v historickom parku, nakoľko sa jedná o skladací prvok, pričom na ich zhotovenie oslovíme miestnych remeselníkov.

V rámci tejto aktivity budú usporiadané aj nasledovné akcie:

Medzi kultúrne akcie budú zaradené aj vystúpenia žiakov MŠ a ZŠ Lednické Rovne, vystúpenia kultúrnych menšín (napr. rómskej komunity), benefičné koncerty pre hendikepované skupiny osôb, prezentácia tradičných remesiel miestnymi remeselníkmi.

Pre zapojenie žiakov strednej odbornej školy Spojená škola Púchov do projektu zorganizujeme v galérií výstavu ročníkových prác.

Zapojenie rómskej komunity do projektu budeme realizovať v spolupráci s Občianskym združením „Nádej pre druhých“, ktoré je zamerané na aktivity pre rómsku a židovskú komunitu (na ich pretváranie a prezentovanie ich kultúry). Ich práca je zameraná na deti pre ktoré pripravujú rôzne aktivity ako hry, súťaže s výchovno-vzdelávacím zameraním. Vedú ich zároveň k umeniu. Prezentujú sa rôznymi formami – najmä tancom, zúčastňujú sa tanečných vystúpení), ktoré budeme realizovať aj v rámci projektu. Ďalším typom sú akcie zamerané na židovskú kultúru, čítanie žalmov a iné.

 

V rámci projektu budeme teda realizovať tieto konkrétne kultúrne akcie:

Výstava slovenský sklársky a keramický dizajn

Výstava diel slovenských umelcov v oblasti sklárskeho a keramického umenia.

 

Výstava ročníkových prác študentov sklárskeho odboru

V obnovených priestoroch sklárskeho múzea a galérie sa po úvodnej výstave bude konať výstava prác, ktoré vytvorili študenti sklárskeho odboru. Táto spolupráca a propagácia sklárskeho umenia môže prispieť k zatraktívneniu tohto povolania a tak podporiť obnovu výuky v rámci umeleckého sklárskeho odboru.

 

Víkend otvorených parkov a záhrad

Akcia sa nesie v duchu histórie, výtvarného umenia a hudby. Prostredie parku ponúka vynikajúce zázemie pre prezentáciu miestnych umelcov a umeleckých súborov. V popoludňajších hodinách je park k dispozícií návštevníkom ktorí majú záujme zúčastniť sa lektorovaných prehliadok parku, počas ktorých je prezentovaná história parku, lednického panstva aj s nadväznosťou na históriu sklárskej tradície v obci. Súbežne s prehliadkami majú možnosť si návštevníci pozrieť výtvarné a umelecké diela. ktoré sú vkusným spôsobom rozmiestnené v exteriéry parku. Najmladší návštevníci sa môžu zúčastniť tvorivých dielní. V podvečerných hodinách uzavrie celé podujatie hudobné vystúpenie. Aktivita tohto podujatia je zameraná hlavne na podnietenie vzťahu návštevníka k parku, a vytvorenie puta k umeniu a prírode.  

 

Rozprávkový park – oslava medzinárodného dňa detí

Rozprávkový park sa koná pri príležitosti osláv medzinárodného dňa detí a prebieha v priestoroch historického parku. Akcia je určená pre deti, ich rodičov a starých rodičov. Hlavnou myšlienkou je premena parku na rozprávkovú krajinu v ktorej sa deti pohybujú po vyznačených trasách a plnia úlohy ktoré sú pre nich na stanoviskách pripravené. Podujatie je vždy organizované tematicky, čomu sú prispôsobené aj jednotlivé aktivity. Všetci animátori sú tiež tematicky oblečení pre dotvorenie celkovej atmosféry. Po splnení všetkých aktivít sú deti odmenené sladkou odmenou.  Celé podujatie začína úvodný divadelným vystúpením, ktoré súvisí priamo s témou rozprávkového parku. Počas celého podujatia prebiehajú aj sprievodné akcie vo forme tvorivých dielní, skákacích atrakcií, vystúpení rôznych záchranných zložiek alebo záujmových spolkov (sokoliari, kynológovia...).

Pre všetkých zúčastnených je počas podujatia pripravené občerstvenie.

Hlavnou a hlbokou myšlienkou je sprostredkovať deťom zážitok v parku a prehĺbiť v nich úctu a hrdosť ku svojej histórií a lásku k prírode.

 

Beh oslobodenia obce

Beh oslobodenia má v obci dlhoročnú tradíciu. Koná sa každoročne a to pri príležitosti osláv končenia II. svetovej vojny. Organizuje ho Obec Lednické Rovne v spolupráci so Základnou školou E. Schreibera. Štart a cieľ behu sú umiestnené v areáli základnej školy a zúčastnia sa ho vždy iba vopred zaregistrovaný bežci. Trasy behu vedú cez historický park pričom každá trasa je označená farebnými vlajkami pre lepšiu orientáciu bežcov. Beh je koncipovaný do viacerých kategórií, rozdelených podľa veku a dĺžky trasy.

 

Deň miestnych produktov a remesiel

Táto akcia bude zameraná na prezentovanie miestnych produktov a remesiel. Návštevníci si budú môcť kúpiť vyrobené produkty alebo sami vyskúšať jednotlivé remeslá. Táto akcia je atraktívna pre všetky vekové kategórie a dôležitá pre podporu a zachovanie tradičných remesiel.

 

Otváracia výstava Slovenského sklárskeho múzea a galérie

Vvýstava diel nórskych umelcov v rámci galérie, ktorá je súčasťou Slovenského sklárskeho múzea a ktoré bude sprístupnené po realizácii projektu širokej verejnosti.

 

Výstava ročníkových prác študentov sklárskeho odboru

V obnovených priestoroch sklárskeho múzea a galérie sa po úvodnej výstave bude konať výstava prác, ktoré vytvorili študenti sklárskeho odboru. Táto spolupráca a propagácia sklárskeho umenia môže prispieť k zatraktívneniu tohto povolania a tak podporiť obnovu výuky v rámci umeleckého sklárskeho odboru.

 

Letné komorné koncerty

V priebehu leta 2023 zorganizujeme v parku aj komorné koncerty, ktoré budú atraktívne pre návštevníkov i domácich obyvateľov.

 

V spolupráci s občianskym združením „Nádej pre druhých“ zorganizujeme v rámci projektu tieto  tieto akcie:

Deň židovskej a rómskej kultúry

História, hudba, tance, obliekanie, zvyky, židovské sviatky, filmy, kuchyňa (recepty tradičných jedál s ochutnávkou).

Sprievodné podujatia - prednáška a vzdelávanie na tému:

 • proti rasizmu a antisemitizmu
 • história Izraelitov a Rómov
 • židovský a rómsky holokaust

 

Denný tábor v parku

Zameraný na potlačenie rasovej neznášanlivosti a vytvorenie si trvalých priateľstiev. Deti budú pracovať v tímoch, kde sa naučia rešpektovať a pomáhať si jeden druhému. Budú sa učiť nové vedomosti a zručnosti, ktoré sú spojené s bezpečnosťou, ochranou a láskou k prírode.

Výučbové témy: uzlovanie a viazanie na použitie drobných pomôcok v prírode bez použitia klincov(napr. pri stanovaní), oheň, práca s náradím v prírode, turistické pomôcky a vybavenie, bezpečnosť v prírode, biblické zamyslenia.

Súčasťou denného tábora budú samozrejme aj rôzne hry, scénky, súťaže, cvičenie, tance, spev.

 

Realizácia aktivity 4 prispeje k naplneniu týchto ukazovateľov:

 • Ročný počet návštevníkov podporených kultúrnych pamiatok, múzeí a kultúrnych aktivít
 • Ročné príjmy generované obnovenými kultúrnymi pamiatkami (v €)
 • Počet vytvorených a realizovaných podnikateľských stratégií.
 • Počet projektov, ktoré boli konzultované s miestnou komunitou.
 • Počet revitalizačných projektov podporujúcich kultúru a dedičstvo menšín.
 • Počet miestnych remeselníkov zapojených do projektu
 • Počet vzdelávacích inštitúcií zapojených do projektu
 • Počet kultúrnych aktivít uskutočňovaných v rámci projektu, ktoré sa týkajú kultúrneho dedičstva menšín
 • Počet kultúrnych aktivít s osobitným zameraním na boj proti extrémizmu, radikalizácii, nenávisti

 

Časový harmonogram realizácie aktivity: 07/2021 – 10/2023

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:

Žiadateľ Obec Lednické Rovne ako hlavný organizátor kultúrnych akcií.

Partner 1 (RONA, a.s.) ako majiteľ sklárskeho múzea a galérie.

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".