Stretnutie s miestnou komunitou

 

Dňa 6.11.2019 sa konalo pracovné stretnutie kde zástupcovia obce predstavili občanom zámer "obnovi a revitalizácie historického parku v Lednických Rovniach" v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt PODNIKANIE V KULTÚRE, KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLUPRÁCA V KULTÚRE, Granty EHP 2014 – 2021, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Kód výzvy: CLT01.

Miestnej komunite bol predstavený projektový zámer  a boli prerokované návrhy, potrieb, postrehov a nápadov, ktoré by bolo možné do realizácie projektu zahrnúť. 

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".