Realizácia komunikačných aktivít (Aktivita č.5)

Stručný popis:

Táto aktivita je zameraná na realizáciu komunikačných aktivít, ktoré je žiadateľ v prípade realizácie projektu povinný zabezpečiť a to minimálne:

 1. zorganizovanie najmenej jednej otváracej konferencie Projektu,
 2. zorganizovanie najmenej jednej záverečnej konferencie Projektu,
 3. zorganizovanie najmenej jedného ďalšieho podujatia, ktorého cieľom bude informovať o Projekte,
 4. pravidelná aktualizácia webovej stránky na existujúcom webovom sídle organizácie s informáciami o Projekte v slovenskom jazyku a odkazmi medzi webovými stránkami,
 5. vytvorenie a pravidelnú aktualizáciu webového sídla, t.j. ucelený súbor webových stránok s pridelenou najmenej jednou doménou, osobitne venovaného prezentácii informácií o Projekte v štátnom aj anglickom jazyku
 6. plnenie indikátorov publicity,
 7. plnenie opatrení publicity a zverejňovanie informácii v súlade s Požiadavkami pre informovanie a publicitu podľa prílohy č. 3 Nariadenia a Manuálu pre publicitu vydaného ÚFM (Communication and Design Manual)

 

V rámci tejto aktivity budú realizované

 

Hlavné informačné aktivity

Organizovať budeme otváraciu konferenciu, záverečnú konferenciu a konferencia k ukončeniu rekonštrukčných prác v rámci parku, ktorou sa aj oficiálne zrekonštruovaný park otvorí.

Realizovať teda budeme tri ucelené hlavné informačné akcie (otváracia, záverečná a konferencia k ukončeniu stavených prác)

1 otváracia konferencia (cca 30 - 40osôb; v trvaní cca 1-1,5 hod.)

1 priebežná informačná konferencia (cca 20 - 25osôb; v trvaní cca 1 hod.)

1 záverečná konferencia (cca 40 - 50 osôb; v trvaní cca 1-1,5 hod.)

 

Mediálne výstupy (reportáže, články v miestnych, regionálnych alebo národných médiách)

V rámci projektu vytvoríme a zverejníme buď v tlačených alebo elektronických médiách informačné výstupy o realizovanom projekte 10 reportáží / článkov.

2 krátke reportáže

8 článkov v médiách (regionálne noviny, celoslovenská tlač, informačné weby cestovného ruchu)

 

Aktualizácia webového sídla a vytvorenie samostatnej webovej stránky: V rámci projektu budeme pravidelne aktualizovať našu webovú stránku a zároveň vytvoríme samostatnú webovú stránku pre projekt, ktorá bude interaktívna, používajúca SEO služby a platenú reklamu cez Google a bude prepojená na sociálne siete. Stránka bude pravidelne dopĺňaná článkami a fotkami z aktivít projektu. Predpokladáme zvýšenie návštev webovej stránky minimálne o 2000 za rok, čo za 3 roky predstavuje rozdiel 6000 návštev webového sídla. Na sledovanie počtu návštev budeme využívať aj voľne dostupné monitorovacie nástroje, napr. Google Analytics.

 

Propagačné materiály vytvorené v rámci projektu

V rámci projektu vytvoríme nasledovné propagačné materiály, ktoré budú spĺňať podmienky publicity:

Stolový kalendár - Park v Lednických Rovniach – 800 ks

Informačné letáky, ktoré budú distribuované napr. do inforcentier, do OOCR a i. – 5000 ks

Brožúra, ktorá bude obsahovať rozsiahlejšie informácie o parku a atrkciách pre návštevníkov – 2000 ks

 

Nové správy/štúdie/oznámenia zverejnené na vlastnej webovej stránke

Na našej webovej stránke budeme pravidelne aktualizovať informácie o projekte a zároveň počas realizácie projektu zverejníme minimálne 15 článkov o realizácii projektu ako aj jednotlivých kultúrnych akciách, ktoré budeme organizovať. 

 

Materiály sumarizujúce výsledky projektu

Po ukončení projektu vytvoríme jednu sumarizačnú publikáciu v náklade 500 výtlačkov.

 

Vytvorené audio-vizuálne diela

V rámci projektu vytvoríme jedno audiovizuálne dielo - video o realizácii projektu. 

 

Okrem týchto aktivít, ktoré budeme zabezpečovať v rámci projektu budeme dbať na zverejňovanie informácii o projekte v súlade s Požiadavkami pre informovanie a publicitu podľa prílohy č. 3 Nariadenia a Manuálu pre publicitu vydaného ÚFM (Communication and Design Manual).

 

Realizácia aktivity 5 prispeje k naplneniu týchto ukazovateľov:

 • Počet hlavných informačných aktivít
 • Počet mediálnych výstupov (reportáže, články v miestnych, regionálnych alebo národných médiách)
 • Zvýšený počet návštev webového sídla
 • Počet propagačných materiálov vytvorených v rámci projektu
 • Počet nových správ/štúdií/oznámení zverejnených na vlastnej webovej stránke
 • Počet materiálov sumarizujúcich výsledky projektu
 • Počet vytvorených audio-vizuálnych diel

 

Časový harmonogram realizácie aktivity: 09/2020  – 12/2023

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:

Žiadateľ Obec Lednické Rovne ako žiadateľa

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".