Projekt obnovy Historického parku v Lednických Rovniach

 

 

 

Realizácia projektu "Obnova a revitalizácie historického parku v Lednických Rovniach" 

v rámci programu „ Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

spolufinancovaného z FM EHP 2014-2021  a štátneho rozpočtu SR

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Číslo projektu: CLT01028

Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 1 317 703 eur

Projektový grant nepresiahne 1 251 818 eur.

Miera Projektového grantu nepresiahne 95 %.

Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov v peňažnej forme nepresiahne 65 885 eur.

Rezerva vytvorená v rámci Projektu predstavuje sumu 11 500 eur

Odkaz na stránku projektu:  https://www.eeagrants.sk/projekty/3399.1027.117_untitled-0210805135036/?csrt=11625008580241783630

 

Cieľ projektu:   Realizáciou projektu sa obnoví a  zrekonštruuje  cestná sieť chodníkov, hipodrom (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park. Všetky tieto aktivity prispejú k zvýšeniu atraktivity tohto objektu kultúrneho dedičstva – historického parku, a teda ku vytvoreniu podmienok pre generovanie príjmov tohto objektu kultúrneho dedičstva – historického parku. Realizácia projektu posilní spoluprácu s miestnymi kultúrnymi aktérmi, s miestnymi poskytovateľmi služieb s cieľom poskytnúť návštevníkom celý rad služieb a tiež sa vytvorí priestor pre zapojenie miestnych remeselníkov do jeho fyzickej realizácie projektu a menšín do kultúrneho života obce.

 

VIDEO REPORTÁŽ O PROJEKTE:

 

VIDEO REPORTÁŽ - TV POVAŽIE ( HISTORICKÝ PARK OBNOVIA VĎAKA PRIDELENÉMU GRANTU ) 23.07.2021 TU: 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/22460-23072021-historick%C3%BD-park-obnovia-v%C4%8Faka-pridelen%C3%A9mu-grantu

 

VIDEO REPORTÁŽ - TV TA3 ( Jeden z najkrajších a najväčších. Lednické Rovne ukrývajú unikátny park ) 26.03.2023 TU: 

https://www.ta3.com/clanok/262323/jeden-z-najkrajsich-a-najvacsich-lednicke-rovne-ukryvaju-unikatny-park

 

ČLÁNOK - ROVŇANSKÉ NOVINY - (Rekonštrukcia historického parku sa blíži do finále)

https://www.lednickerovne.sk/evt_file.php?file=1821&fbclid=IwAR11PtGb6h_e_tLOr7rY_VcVsQxXd89psQABwDYY3q05iAePkPdYbXFNxzo

 

VIDEO REPORTÁŽ - TV TA3 ( Obnovili historický park v obci Lednické Rovne. Odkiaľ získali financie? ) 11.04.2024 TU: 

https://www.ta3.com/clanok/933677/obnovili-historicky-park-v-obci-lednicke-rovne-odkial-ziskali-financie

 

VIDEO REPORTÁŽ - RTVS historický park v obci Lednické Rovne.

 

 

Link na zverejnenú projektovú zmluvu  a ponuku na poskytnutie grantu:

https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-ef-4-2021-11387.html

 

Správca programu:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Sekcia finančných programov

Odbor grantov EHP a Nórska:

 

Partner projektu č.1RONA a.s. Lednické Rovne

kontakt projektového partnera:  knazek@rona.sk

 

Partner projektu č. 2: Štúdio S12 Galéria

kontakt projektového partnera:  bj@s12.no

 

 

 

Pamiatky v parku

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".