Fauna a flóra

 

 

 

Vedeli ste?

Zakladateľ parku, gróf Aspremont, sa zaslúžil o rozvoj parku  z architektonického aj rastlinného hľadiska. Domácu flóru doplnil o mnoho druhov  cudzokrajných drevín a rastlín. Kvôli obnove parku  do podoby, akú mal v minulých storočiach, bol v roku 1997 vykonaný inventarizačný výskum flóry a fauny. Na základe výskumu sa zistilo, že v parku sa nachádza 97 druhov stavovcov, napríklad rosnička zelená, užovka obojková, sokol sťahovavý, ale aj niektoré druhy netopierov. Z rastlín vyskytujúcich sa v parku je to konvalinka voňavá, medúnka medovkolistá, iskerník zlatožltý a krtičník tôňomilný. Rastliny sa vyskytujú v troch typoch biotopov: mezofilná lúka, parkový les a niva potoka. V súčasnosti sa v parku nachádza 38 druhov listnatých a ihličnatých drevín. Najväčšie zastúpenie má jaseň štíhly, jelša lepkavá, javor poľný. Nachádzajú sa tu aj vzácne dreviny ako katalpa bignóniovitá, tis červený alebo platan javorolistý.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".