Realizácia medzinárodného sklárskeho sympózia RONA 2022 (Aktivita č.3)

Stručný popis:

Spoločnosť RONA už 25 rokov organizuje stretnutia umelcov z celého sveta, ktoré sa dostali do povedomia nielen širokej verejnosti, ale i umelcov a teoretikov umenia, ktorí sa venujú sklárskej tvorbe. Zámerom bolo vždy osloviť čo najširší okruh výtvarníkov a dizajnérov, ktorí prichádzajú do Lednických Rovní, aby ďalej prezentovali cez svoju tvorbu zručnosť rovnianskych sklárov a ľudí pôsobiacich v tomto priemysle. Zastúpenie na každoročnom podujatí mala Čína, USA, Švédsko, Poľsko, Lotyško, Rusko, Česko i Slovensko. Okrem umelcov, ktorí pracujú celý týždeň na huti a vytvárajú v spolupráci so sklárskymi majstrami svoje diela, budú pozvaní aj teoretici umenia a iní odborníci. Z tohto dôvodu sa budú konať aj odborné prednáškové dni, kedy dizajnéri predstavujú svoju prácu so sklom.

Pripravovaný program Medzinárodného sklárskeho sympózia RONA 2022

Pondelok: príchod umelcov - stretnutie na vzorkovni a privítanie zástupcom vedenia RONA a.s.; exkurzia fabriky; technologické konzultácie so zástupcami ručnej výroby a zušľachtenia

Utorok: realizácia diel; prednášky

Streda: realizácia diel; prednášky

Štvrtok: realizácia diel; sprievodný program

Piatok: realizácia diel; inštalovanie diel v areáli kaštieľa; sprievodný program

Sobota: Slávnostné otvorenie výstavy v areáli kaštieľa; Sprievodný kultúrny program; Odhalenie exteriérového diela v areáli kaštieľa/parku; Exhibičné vystúpenie sklárskeho umelca v priestoroch fabriky; Deň otvorených dverí v areáli fabriky; Predaj výrobkov

Odborný sprievodný program:

 1. Výstava v Rona Gallery, Slovenské sklárske múzeum, kaštieľ, Lednické Rovne

Výstava aktuálnych trendov v oblasti umeleckého skla, art dizajnu a dizajnu najmladšej generácie sklárskych umelcov zo strednej Európy.

 1. Výstava výsledkov predchádzajúcich sympózií v niektorej z renomovaných oblastných galérií (Trenčianska galéria, Oravská galéria)

Výstava vybraných prác zo sympózií, ktorá by prezentovala predovšetkým rozmanitosť prístupov zúčastnených autorov.

Počas sympózia by sa uskutočnila vernisáž a recepcia za účasti predstavenstva a vedenia spoločnosti RONA a.s., umelcov, ktorí sa zúčastnia sympózia a pozvaných hostí.

 1. Prednáškové popoludnia.

Prezentácie vlastnej tvorby umelcov a dizajnérov, zúčastnených na sympóziu. Pozvaní budú aj umelci, kurátori, študenti ako aj laická verejnosť. Bude potrebné zabezpečiť profesionálneho tlmočníka.

Účastníci:

 • dizajnéri RONA, a.s.
 • 10 významných umelcov a dizajnérov zo sveta ( USA, Čína, Nórsko, Česko a i.)´
 • Kurátori medzinárodne uznávaných sklárskych inštitúcii

 

Predmetná spolupráca s RONA, a.s. je obsiahnutá v dokumente „Vyhlásenie o partnerstve“ zo dňa 27.11.2019.

 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou projektu je obnova kultúrnej pamiatky - historický park v Lednických Rovniach, plánujeme v exteriéri parku osadiť diela vytvorené v rámci tohto sympózia nórskymi umelcami, ktorých zastupuje nórsky partner - S12 Galleri og Verksted - exteriérová expozícia sklárskych výtvarných diel (viď aktivita č. 1). Týmto spôsobom budeme v projekte deklarovať prepojenosť celého projektu s  oblasťou, ktorou je známy náš región a to je ručná výroba fúkaného skla.

 

Spolupráca Obce Lednické Rovne a S12 Galleri og Verksted sa v rámci realizácie projektu zaháji návštevou umelkyne Æsa Björk ešte pred samotným konaním Medzinárodného sklárskeho sympózia - RONA 2022, aby sa mohla lepšie zoznámiť sa s oblasťou a stretnúť sa s produkčným tímom spoločnosti RONA, a.s.

Následne sa umelkyňa spolu aj s ďalšími dvoma nórskymi umelcami zúčastní sympózia, pričom jej tvorba bude trvať o týždeň dlhšie ako účasť ostatných umelcov (vrátane nórskych). Æsa Björk vytvorí veľkorozmerné umelecké sklárske dielo v hypodrome (bývalá jazdecká lúka) a dvaja nórsky umelci vytvoria menšie sklárske diela, ktoré budú umiestnené taktiež v parku v súlade s celkovým konceptom obnovy parku.

 

V júli 2023 sa Æsa Björk opäť vráti do Lednických Rovní, aby dokončila umiestňovanie prác do parku. Z uvedeného vyplýva, že prvá verzia diela bude hotová na konci sympózia v roku 2022 a konečná verzia bude predstavená verejnosti nainštalovanej v parku v rovnakom čase, ako sa uskutoční otváracia výstava diel nórskych umelcov v rámci galérie, ktorá je súčasťou Slovenského sklárskeho múzea v roku 2023 (viď aktivita č. 2). Predmetná spolupráca je obsiahnutá v dokumente ,,Vyhlásenie o partnerstve“ zo dňa 23.11.2019, ktorý bol podpísaný v rámci iniciatívy s názvom : ,,Partnerstvo pre projekt : Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“, číslo : CLTBF01-12 v rámci programu : Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Táto Iniciatíva bola podporená z Bilaterálneho Fondu programu.

 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou projektu je obnova kultúrnej pamiatky - historický park v Lednických Rovniach, plánujeme v exteriéri parku osadiť diela vytvorené v rámci tohto sympózia. Týmto spôsobom budeme v projekte deklarovať prepojenosť celého projektu s  oblasťou, ktorou je známy náš región a to je ručná výroba fúkaného skla.

 

Realizácia aktivity 3 prispeje k naplneniu týchto ukazovateľov:

 • Ročný počet návštevníkov podporených kultúrnych pamiatok, múzeí a kultúrnych aktivít
 • Ročné príjmy generované obnovenými kultúrnymi pamiatkami (v €)
 • Počet vytvorených a realizovaných podnikateľských stratégií.
 • Počet Partnerských dohôd uzavretých medzi vlastníkmi kultúrnych pamiatok a inými aktérmi.
 • Počet projektov, ktoré boli konzultované s miestnou komunitou.
 • Počet zrealizovaných spoločných kultúrnych
 • Počet projektov zahrnujúcich spoluprácu s donorským partnerom projektu (rozdelené podľa prispievateľského štátu).

 

Časový harmonogram realizácie aktivity: 09/2022 – 09/2022

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:

Žiadateľ Obec Lednické Rovne ako partner organizovaného sympózia.

Partner 1 (RONA, a.s.) ako hlavný organizátor sympózia

Partner 2 (S12 Galleri og Verksted) účasť na významnom podujatí - Medzinárodné sklárske sympózium – RONA 2022, ktoré sa uskutoční v septembri 2022, ktorého sa zúčastní nórska sklárska umelkyňa Æsa Björk.

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".